Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών (2021)» Διακήρυξη 53/21.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ_ΕΠΙΠΛΑ_21_s