Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2023», Διακήρυξη 54/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_ΕΠΙΠΛΑ_23