ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Παροχή υπηρεσιών εισαγωγής και μηχανογραφικής επεξεργασίας νέων δεδομένων μητρώου ερευνητών / ερευνητικών εργασιών Τμήματος και εξειδικευμένης εξόρυξης δεδομένων του συστήματος καταγραφής-μηχανογράφησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π.35/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Παροχή υπηρεσιών εισαγωγής και μηχανογραφικής επεξεργασίας νέων δεδομένων μητρώου ερευνητών / ερευνητικών εργασιών Τμήματος και εξειδικευμένης εξόρυξης δεδομένων του συστήματος καταγραφής-μηχανογράφησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» , σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -35