Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 Τ. Α’)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΑΔΑ:9ΥΣΦ469Β7Θ-Α5Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).

Η προκήρυξη της θέσης θα προχωρήσει υπό την προϋπόθεση έγκρισης των σχετικών πιστώσεων που προβλέπονται στην αναφερόμενη Υ.Α.

Η Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 502/8-11-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, κατόπιν της αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της αριθμ. 210/6-10-2022 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’), με μερική απασχόληση, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και με την προϋπόθεση έγκρισης των σχετικών πιστώσεων που προβλέπονται στην αναφερόμενη Υ.Α., στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Α. Στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία», για τη διδασκαλία του μαθήματος: Αναλυτική Χημεία (2ου εξαμήνου σπουδών)
 • Β. Στο γνωστικό αντικείμενο «Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώματος», για τη διδασκαλία του μαθήματος: Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώματος (2ου εξαμήνου σπουδών)
 • Γ. Στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία», για τη διδασκαλία του μαθήματος: Φυσιολογία Ι (2ου εξαμήνου σπουδών)
 • Δ. Στο γνωστικό αντικείμενο «Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική», για τη διδασκαλία του μαθήματος: Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική (8ου εξαμήνου σπουδών)
 • Ε. Στο γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στη Παθολογία – Επείγουσα Ιατρική», για τη διδασκαλία του μαθήματος: Εισαγωγή στη Παθολογία – Επείγουσα Ιατρική (8ου εξαμήνου σπουδών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι 29/11/2022 και ώρα 23:59 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται στο e-mail της Γραμματείας: pharminf@upatras.gr ) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Επιστημονικές εργασίες.
 4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9. του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’) στις οποίες ορίζεται:

  « 9. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
  α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  β) μέλη Δ.Ε.Π. Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) των Α.Ε.Ι.
  γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
  δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
  ε) υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
  στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.»

 7. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο
  Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν οφείλουν:

 1. Να προσκομίσουν Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
 2. Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Στοιχείων Αποζημίωσης «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες» στη διεύθυνση https://sis.upatras.gr/ κάνοντας χρήση των στοιχείων Ιδρυματικού Λογαριασμού της μορφής user@upatras.gr που τους έχει αποδοθεί από το Τμήμα Δικτύων Πανεπιστημίου Πατρών. Όσοι δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν αίτηση online επιλέγοντας «Εντεταλμένοι Διδάσκοντες». Στη συνέχεια επικοινωνούν με το UPnet για την παράδοση του λογαριασμού χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.
 3. Εφόσον κατέχουν έκτακτη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου και να την αναρτήσουν στην εν λόγω εφαρμογή. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας η ως άνω
  βεβαίωση, υποχρεούνται να αναρτήσουν την αίτηση που έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία τους, όπου θα αναγράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι την έχουν καταθέσει και δεσμεύονται για την προσκόμισή της, αμέσως μόλις την παραλάβουν. Η μη ανάρτηση των ανωτέρω, καθώς και των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται, συνεπάγεται τη μη υπογραφή Σύμβασης.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:

 • Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής.
 • Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α ́ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (απόφαση κατανομής Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pharminf@upatras.gr ), έως 29/11/2022 και ώρα 23:59)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 96 2300
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.pharmacy.upatras.gr
Ε-MAIL: pharminf@upatras.gr

Πάτρα, 16/11/2022

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Στ. ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής