Πρακτικά Εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και του αναπληρωτή του, στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΕΠ Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου στην Σύγκλητο

ΕΔΙΠ Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου στην Σύγκλητο

ΕΤΕΠ Πρακτικό Εκλογής Εκπροσώπου στην Σύγκλητο