Προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΘΕ.

Προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΘΕ.

Προκήρυξη ανάδειξης εκπροσ μέλ ΕΕΠ_ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία _1_s.pdf

Αιτηση_υποψηφιότητας_ΕΕΠ_ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ_ΚΟΣΜ