Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Ανανέωση συμβολαίου αδειών χρήσης και συντήρησης λογισμικού MATLAB»,

ΑΔΑΜ_ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ_MATLAB_s