Επαναπροκήρυξη για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας με τίτλο ¨Π.Μ.Σ. στη Χημεία¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞH

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 70/27.01.2023 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη α) την απόφαση της Συγκλήτου 670/11793/17.04.2018 (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/10.05.2018) και β) την απόφαση της Συγκλήτου 1381/21024/29.06.2018 (ΦΕΚ 3032/τ.Β΄/27.07.2018 όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 38480 (ΦΕΚ 2801/τ.Β΄/06.06.2022) απόφαση της Συγκλήτου, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη τριών (3) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για κάθε Ειδίκευση του Π.Μ.Σ. στη Χημεία για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι ειδικεύσεις είναι οι εξής:

 

 1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
 2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συναφών Τμημάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίων της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Απαιτείται  καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Lower, υποχρεούται να εξεταστεί από την επιτροπή επιλογής ως προς την ικανότητα κατανόησης αγγλικού κειμένου που περιλαμβάνει χημική ορολογία.

Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπως αυτή ορίζεται από τις τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συμμετοχές σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια/συμπόσια ή/και βραβεία ή διακρίσεις ή υποτροφίες.

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπ’ όψιν:

Α) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου

Β)  Η βαθμολογία σε τρία προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία θα επιλέγονται από τα πέντε μαθήματα που έχουν ήδη καθοριστεί από τις αντίστοιχες Ειδικεύσεις και είναι τα ακόλουθα:

 1. 1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

(i) Ανόργανη Χημεία 2

(ii) Οργανική Χημεία Ι (Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία)

(iii) Φυσικοχημεία-3

(iv) Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

(v) Επιστήμη Πολυμερών

 1. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία

(i) Αναλυτική Χημεία 1

(ii) Αναλυτική Χημεία 2

(iii) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 1

(iv) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 2

(v) Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων

Η επιλογή των τριών εκ των πέντε μαθημάτων θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Για αποφοίτους άλλων Τμημάτων συναφών με το Τμήμα Χημείας θα επιλέγονται μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει στα παραπάνω μαθήματα του Τμήματος Χημείας του Παν. Πατρών. Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα, των οποίων το  περιεχόμενο να εμπίπτει σε κάποιο(α) από τα παραπάνω μαθήματα, τότε αυτοί υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σ’ αυτό(ά), για να μπορούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ..

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές, για να εγγραφούν, θα πρέπει να έχουν διδαχθεί ή να εξεταστούν ανά ειδίκευση στα παραπάνω μαθήματα ή περιεχόμενα μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου.

Γ) Η επίδοση στην πειραματική πτυχιακή (διπλωματική) εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο, και με αξιολόγηση ανάλογη με την βαρύτητά της. Ως βάση θεωρείται η βαρύτητα 20 Πιστωτικών Μονάδων.

Δ) Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Lower), υποχρεούται να εξεταστεί από την επιτροπή επιλογής ως προς την ικανότητα κατανόησης Αγγλικού κειμένου που περιλαμβάνει χημική ορολογία.

Ε) Η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, στην οποία συνυπολογίζονται: (i) οι δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά, (ii) οι συμμετοχές του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια ή/και συμπόσια, (iii) οι πιθανές διακρίσεις ή/και βραβεία ή/και υποτροφίες του.

ΣΤ)  Προϋπόθεση της εγγραφής του υποψηφίου, μετά την αξιολόγησή του βάσει των κριτηρίων επιλογής, αποτελεί η εξασφάλιση επιβλέποντα για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο υποψήφιος οφείλει να επισυνάψει έγγραφο στο οποίο θα προτείνεται ο επιβλέπων καθηγητής (Ε.Κ.), με τη σύμφωνη γνώμη και του ίδιου.

Η επίδοση στα κριτήρια επιλογής βαθμολογείται από 0 (μηδέν) έως 10 (δέκα) και οι βαθμοί πολλαπλασιάζονται με αντίστοιχους συντελεστές δηλαδή:

 

i Βαθμός Πτυχίου (ΒΠ) συντελεστής: 5{ΒΠ×5}
ii Προπτυχιακά Mαθήματα (ΠΜ) συντελεστής: 2{[(ΠΜ1+ΠΜ2+ΠΜ3)/3]×2}
iii Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) συντελεστής: 2{ΠΕ×2}
iv Ερευνητική Δραστηριότητα συντελεστής: 1{ΕΔ×1}

 

Οι υποψήφιοι  μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#) από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης  μέχρι  τις 17  Φεβρουαρίου 2023.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).
 8. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 9. Αίτηση ορισμού επιβλέποντα/ουσας

 

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την παρουσίαση σεμιναρίων και την συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2610996204, 21610996203

email: chemsecr@upatras.gr,                             URL: http://www.chem.upatras.gr