Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο αίτησης υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι τις 22 Ιουλίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2610 969913 & 2610 997553 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα).
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικού (σχεδιαστικού και/ή θεωρητικού έργου) με αντίγραφα δημοσιεύσεων και εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και εκτός προγραμμάτων σπουδών.
  3. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (συνοπτική περιγραφή του ερευνητικού πεδίου και αντικειμένου προτεινόμενη μεθοδολογία βασική βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της έρευνας) στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
  4. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας και επαρκούς γνώσης τυχόν άλλων γλωσσών (με προτεραιότητα της Γαλλικής Γερμανικής Ισπανικής Ιταλικής) ή άλλης σχετιζόμενης με το ερευνητικό αντικείμενο.
  5. Τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική απ’ ευθείας προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
  6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων.
  7. Αντίγραφα Εργασιών (portfolio) που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  8. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (εφ΄ όσον υπάρχει) συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου αυτή απαιτείται).
  9. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.
  10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

 

Πτυχία/Διπλώματα της αλλοδαπής:

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί.

 

Ταχυδρομική αποστολή φακέλων:

Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και την τελευταία μέρα [22/7/2022]. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αφού αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητας τους εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, να ενημερώσουν τη Γραμματεία αμέσως μετά την αποστολή, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

 

Διεύθυνση αποστολής:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη

2065 04   Ρίον – Πάτρα