Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο ¨Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE»

Τα Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνουν ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 πρόκειται να λειτουργήσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE» το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 30/236/8025/27.02.2020 απόφαση (ΦΕΚ 775/10.3.2020 τ.Β΄) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. υπ’ αριθ. 151/6.6.2019 και 161/19.12.2019) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρ. υπ’ αριθ. 725/21.1.2019 και 749/14.10.2019) και τη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρ. υπ’ αριθ. 438/18.12.2018 και 449/11.9.2019). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α ́ /21.7.2022), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24/179/5246/19.02.2021 απόφασης (ΦΕΚ 871/5.3.2021 τ.Β΄).

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE».

1. Κατηγορίες Εισακτέων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων/Σχολών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών.

2. Αριθμός εισακτέων:
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

3. Γλώσσα διδασκαλίας
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.

4. Χρονική διάρκεια και τέλη φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ ορίζεται σε δυο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης (δίδακτρα) ύψους 3.000 ευρώ κατ’ άτομο.
Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

5. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν/καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση. Χορηγείται ειδικό έντυπο από:
• Τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.med.upatras.gr
• Την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: https://persomed.upatras.gr/
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
4. Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής:
• Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχει).
• Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 304 του ν. 4957/2022.
Εφόσον ο τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022 που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα κατατεθεί βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
7. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφ’ όσον υπάρχουν)
8. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
9. Δύο συστατικές επιστολές
10. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
11. Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν, το αργότερο μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2023, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE» στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr.

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

6. Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
1. Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
2. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο)
3. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών). Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 27.09.2023.
4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
5. Άλλα προσόντα (π.χ. γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).
6. Πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/ επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

7. Έναρξη μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2023-2024:
Προγραμματιζόμενη έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.

8.Απαλλαγή από τέλη φοίτησης
Εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να φοιτούν δωρεάν, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. 86 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.7.2023). Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΔΠΜΣ. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) ΠΜΣ που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ. 2610-969104, 2610-969108, email: secretary@med.upatras.gr
2. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://persomed.upatras.gr/
3. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών: med.upatras.gr