Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών με τίτλο ¨Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»

 

Το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 8/17-05-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 632/τ.Β΄/27-2-2020 τ. Β’ και οδηγεί σε  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το Π.Μ.Σ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

Γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ι. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://asfa.upatras.gr.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω αναφερόμενων Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών στο Π.Μ.Σ και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και τυχόν άλλων προσκομισθέντων δικαιολογητικών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του υποψηφίου) καθώς και συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.

Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Συνέλευση. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες.

Η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών όπως αυτή καθορίζεται από την προκήρυξη (30-09-2023) , οι ενδιαφερόμενοι για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

 

 1. Αίτηση.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών.
 5. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 6. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
 7. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).
 8. Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος των στοιχείων επικοινωνίας δύο τουλάχιστον συντακτών συστατικών επιστολών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email). Oι συστατικές επιστολές μπορούν να συνταχτούν από μέλη Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι, Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές και ερευνητές ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: έως  30/9/2023, 23:59.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 26310-58353,253) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://asfa.upatras.gr.