Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο ¨Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες»  (ΦΕΚ  3033/22-7-2020 Τεύχος  β’ όπως αυτό τροποποιήθηκε από: το ΦΕΚ 2460/10-06-2021 τεύχος β’ και το ΦΕΚ 2801/6-6-2022 τεύχος β’). Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

 

Απονεμόμενος τίτλος

Το ΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες».

Το ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:

 • Α’ Ειδίκευση: Ειδίκευση στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, γνωσιακή-συμπεριφορική συμβουλευτική και εξαρτήσεις.
 • Β’ Ειδίκευση: Ειδίκευση στην ομαδική θεραπεία και συμβουλευτική στο πλαίσιο της προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

 

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι δύο (22) ανά ειδίκευση, δηλαδή συνολικά σε σαράντα τέσσερις (44) Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής

 

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

 

(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών τους και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 22/9/2023.

 

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών  γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. : http://addictioncounseling.upatras.gr/

 

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση σε μορφή pdf από τις 01/07/2023 έως τις 31/08/2023 μέσω της πλατφόρμας:

 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

(μετά την είσοδο στην πλατφόρμα, επάνω δεξιά έχει οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης).

 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν εγγραφεί ως  τις 6/10/2023.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας. (επισυνάπτεται)
 2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS.
 3. Αντίγραφο πτυχίου, οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο.
 5. Λοιπούς τίτλους σπουδών
 6. Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.
 7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
 8. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
 9. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης με αντικείμενο (εάν υπάρχουν).
 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις και βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή δράσεων σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (αν υπάρχουν, σε ένα αρχείο).
 1. Φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
 3. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 2.700 € (ευρώ). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις, συγκεκριμένα η 1η δόση στην έναρξη του ΠΜΣ με την εγγραφή ενώ η 2η και η 3η δόση στις αρχές του 2ου και του 3ου εξαμήνου αντίστοιχα. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και εξ αιτίας του γεγονότος ότι το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, η βιωσιμότητά του εξασφαλίζεται με την εγγραφή τουλάχιστον είκοσι δύο (22 φοιτητών).

 

Υποτροφίες

Το ΠΜΣ δίνει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΦΕΚ 4899/16-9-2022 τ.Β.

 

Επικοινωνία και πληροφορίες:

Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση addiction@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-9697003 – 4.

Γενικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. http://addictioncounseling.upatras.gr/