Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τίτλο ¨Θεραπευτική Άσκηση¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Θεραπευτική Άσκηση»

(ΦΕΚ 1288/ τ.Β’/26. 2.2024, ΦΕΚ 1093/τ.Β’/31.03.2020),

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«Για την πλήρωση τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεραπευτική Άσκηση» που οργανώνει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025».

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην υπ’ αριθμ. 10/22.05.2024 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπευτική Άσκηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Το Π.Μ.Σ. «Θεραπευτική Άσκηση» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων, βαρύτητας 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Έχει ως γνωστικό αντικείμενο την «Θεραπευτική Άσκηση», η οποία αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση στη Φυσικοθεραπεία και γενικότερα στις Επιστήμες Υγείας με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων υγείας στο επιστημονικό πεδίο της «Θεραπευτικής Άσκησης» μέσω της

α) Απόκτησης ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής άσκησης.

β) Διεξαγωγής μεταπτυχιακής έρευνας για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.

γ) Κατάρτισης των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης. Απώτερος σκοπός, η επιτυχής σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα.

 

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ), Τμημάτων Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ), Τμημάτων Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.

Αίτηση δύναται να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας σπουδών τους.

 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει ένα τεκμηριωμένο φάσμα γνώσης που πρέπει να παρέχει σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Τμήμα Φυσικοθεραπείας, καταθέτοντας την γνώση και την εμπειρία του βάσει της φύσης της εκπαίδευσης που παρέχει στην ειδικότητα. Η εξ ορισμού στόχευση της Φυσικοθεραπείας αφορά την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, η οποία έχει αναπόσπαστο στοιχείο και τελικό εκφραστή την θεραπευτική άσκηση. Κατά συνέπεια ένα Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι το ιδανικό περιβάλλον για την εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας, οι οποίοι διαθέτουν βάσει του πτυχίου και του επαγγέλματός τους την αναγκαία υποδομή πάνω στην παθολογία του ανθρώπου και την φυσική εξέλιξη των νόσων και τραυματισμών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσεγγίζει ολοκληρωμένα την θεραπευτική άσκηση συμπεριλαμβάνοντας α) ως προς την γενική επιστημονική υποδομή: τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας και στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, καθώς και τις βασικές αρχές της επιστημονικής υποδομής για συστηματική ανασκόπηση και κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας αλλά και σχεδιασμό έρευνας, β) ως προς τις προηγμένες γνώσεις υποβάθρου για τον προγραμματισμό της άσκησης σε ασθενείς: την εμβιομηχανική τεκμηρίωση των παραμέτρων κίνησης και φόρτισης του ανθρώπινου σώματος κατά την εκτέλεση ασκήσεων ώστε αυτές να γίνονται με ασφάλεια και αποδοτικά, καθώς και την στρατηγική του σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης, συνθέτοντας τις αναγκαίες γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία ώστε η άσκηση να προσαρμόζεται ανά πάθηση ή κάκωση με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές δικλείδες και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του κάθε ατόμου, γ) την τεκμηριωμένα εξειδικευμένη προσέγγιση: στην άσκηση βασικών ομάδων πληθυσμού και περιοχών του σώματος, όπως επίσης και στις πιο συχνά εμφανιζόμενες παθολογικές καταστάσεις και δ) τον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη έρευνας που άπτεται της θεραπευτικής άσκησης. Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική, αλλά παρέχεται η δυνατότητα συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας στην αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

Κωδικός ΠΜ* Α΄ Εξάμηνο-Υποχρεωτικά Μαθήματα Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός
MTE-101 – 6 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας Σοφία Λαμπροπούλου
MTE -102 8 Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική της Θεραπευτικής Άσκησης Σοφία Ξεργιά
MTE -103 8 Σχεδιασμός Θεραπευτικής Άσκησης Ηλίας Τσέπης
MTE -104 8 Θεραπευτική Άσκηση – Χειροθεραπεία Σπονδυλικής Στήλης Ευδοκία Μπίλλη
    Β΄ Εξάμηνο-Υποχρεωτικά Μαθήματα  
ΜΤΕ-201 6 Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Έρευνας Ευδοκία Μπίλλη
MTE -202 8 Προηγμένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία Κων/νος Φουσέκης
MTE-203 8 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στη Νευροαποκατάσταση Σοφία Λαμπροπούλου
MTE-204 8 Ειδικά Θέματα Άσκησης και Αποκατάστασης Μαρία Τσεκούρα
    Γ’ Εξάμηνο  
MTE-301 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μαρία Τσεκούρα

*ΠΜ: Πιστωτικές Μονάδες

Το Π.Μ.Σ. «Θεραπευτική Άσκηση» βασίζεται τόσο στην δια ζώσης εκπαίδευση όσο και στην εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση (με το ποσοστό της ασύγχρονης να μην υπερβαίνει το 25% των συνολικών πιστωτικών μονάδων του ΠΜΣ “Θεραπευτική Άσκηση”. Ειδικότερα, στο πρώτο έτος πραγματοποιούνται 3 εντατικά τριήμερα διά ζώσης εκπαίδευσης (Παρ-Κυρ) ανά εξάμηνο, στα οποία πραγματοποιούνται μεταπτυχιακές διαλέξεις-κλινικά εργαστήρια. Επίσης, στα εξάμηνα αυτά πραγματοποιείται από 1 μεταπτυχιακή διάλεξη σε εβδομαδιαία βάση (3 ώρες κάθε Τετάρτη), βασισμένη στην σύγχρονη (εξ αποστάσεως) εκπαίδευση. Ο φόρτος εργασίας του κάθε μαθήματος συμπληρώνεται με εκπόνηση εργασιών και προσωπική μελέτη (ασύγχρονη εκπαίδευση).

Η δια ζώσης εκπαίδευση πραγματοποιείται στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίου) και στα κλινικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ είναι συνολικά 2.700 €. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των 900 €, η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής στα επόμενα εξάμηνα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

 

α) αίτηση υποψηφίου ηλεκτρονικά

β) αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού πτυχίου.

δ) αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το αναρτημένο πρότυπο στον σύνδεσμο https://physio.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/05/Protypo-Viografikou-PMS-Therapeftiki-Askisi_Tm.-Fysikotherapeias_Pan.-Patron-1.docx

ε) αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)

στ) τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου).)

ζ) αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)

η) δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)

θ) φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

ι) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου (Γ2/C2) η οποία πιστοποιείται με αναγνωρισμένο τίτλο γλωσσομάθειας (πχ Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, Πιστοποιητικό First Certificate in English, Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης), Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).

 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πατρών https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm. Σε φυσική μορφή αποστέλλεται στην γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες (στοιχεία στο υποσέλιδο και την πρώτη σελίδα του παρόντος): α) η αίτηση β) το πτυχίο, γ) η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, δ) οι συστατικές επιστολές. Η αποστολή θεωρείται εντός διορίας βάσει της ημερομηνίας αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου ή κούριερ).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια.

β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την άριστη (Γ2/C2) γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007, την παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια.

γ) Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών: 0-5 μόρια.

δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτική αξιολόγηση από την ΕΑΥ από 0-5 μόρια.

ε) Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου συναφής με την Αποκατάσταση: από 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.

στ) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποιοτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια. Στην Συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται:

(i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του,

(ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του,

(iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ 1288 Β/26-2-2024: Επικαιροποίηση Κανονισμού λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» (THERAPEUTIC EXERCISE) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022.

Βασικό χρονοδιάγραμμα έναρξης προγράμματος:

 

Η υποβολή των φακέλων της υποψηφιότητας θα γίνει μεταξύ 03 Ιουνίου-30 Ιουνίου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm