Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τίτλο ¨Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων»  για το

ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σύμφωνα με το ΦΕΚ 1342/26-02-2024/τ.Β΄, σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων».

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα συνολικά καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος. Όλα τα μαθήματα διαρκούν τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες και διδάσκονται τουλάχιστον τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως (σε κάθε μάθημα παρέχονται και ειδικά φροντιστηριακά εργαστήρια). Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες αλλά και Σάββατα. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και/ή η Αγγλική.

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης).

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά, το διάστημα από Δευτέρα  1 Απριλίου  2024 έως και Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024. Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές σε δύο φάσεις:

 

  • A’ Φάση: αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και 28/06/2024 και θα προσκληθούν για συνέντευξη από 03/07/2024 έως 05/07/2024
  • Β’ Φάση: αιτήσεις που θα υποβληθούν έως και 06/09/2024 και θα προσκληθούν για συνέντευξη από 11/09/2024 έως 13/09/2024

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και σύνδεσμο για  τη φόρμα υποβολής αιτήσεων μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα:

https://postgrad.econ.upatras.gr/candidates/

 

Αίτηση έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (06/09/2024) μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως την 22η Οκτωβρίου 2024.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι είναι:

 

  • Αίτηση υποψηφιότητας (υποχρεωτικό)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
  • Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων (εάν υπάρχουν κατά την αίτηση)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποχρεωτικό ακόμα και εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές του υποψηφίου)
  • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (υποχρεωτικό)
  • Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Lower και άνω).
  • Επιστημονικές διακρίσεις και ανακοινώσεις (εάν υπάρχουν)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής/ερευνητικής εργασίας (εάν υπάρχουν)

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που συγκροτείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου, βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο και καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους καλεί σε συνέντευξη ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη.

 

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.300 € με δυνατότητα καταβολής σε τρεις ισόποσες δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων. Oι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία ν. 4957/21.7.2022 (τ.Α΄) και ΦΕΚ 4899/16.09.2022 /τ.Β΄ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων» του τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 2610 962591, 2610 962590,  υπόψη κ.κ. N. Παπαγιαννάκη και Δ. Φερτάκη ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pgecon@upatras.gr

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία Π.Μ.Σ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων»

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Πατρών

26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.

Τηλ: 2610 962591, 2610 962590

e-mail: pgecon@upatras.gr

Ιστότοπος: postgrad.econ.upatras.gr/

Facebook: www.facebook.com/postgrad.econ.upatras.gr/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/msc-in-applied-economics-data-analysis-university-of-patras/

Instagram: www.instagram.com/msc_applied_economics_upatras/