ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και κλείσιμο λακουβών σε οδούς εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συντηρήσεις οδοστρωμάτων και κλείσιμο λακουβών σε οδούς εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-09).

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ54600035 Υποέργο 2.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 12 Ιουλίου 2021, 12:00.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΚΠΣ-09. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΑΔΑΜ

ΤΚΠΣ-09. Έντυπο Προσφοράς