Αίτηση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprotocol@upatras.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας (της μορφής username@upatras.gr)  και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της ή φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα (σε μορφή pdf) :

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

2. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη είτε με ψηφιακή υπογραφή είτε μέσω της υπηρεσίας «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης» του πληροφοριακού συστήματος gov.gr, με το ακόλουθο λεκτικό:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς μου:
α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022
β) δεν κατέχω ιδιότητα ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.4957/2022 για το χρονικό διάστημα της προκηρυσσόμενης θητείας ,ήτοι από 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως 31η Αυγούστου 2028»
ή
β)κατέχω την ιδιότητα του Κοσμήτορα/Προέδρου Τμήματος/Διευθυντή Τομέα με θητεία που εκτείνεται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης  θητείας και γνωρίζω ότι η εν λόγω ιδιότητα είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του εσωτερικού μέλους και θα εκπέσω αυτοδίκαια από το άνω αξίωμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 σε περίπτωση εκλογής μου στη θέση του εσωτερικού μέλους»

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με την υποψηφιότητά του. (προαιρετικό)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ.μ

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprotocol@upatras.gr το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως και την 23η   Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.

Κατεβάστε το υπόδειγμα (αρχείο PDF | αρχείο DOCΧ)