Προκήρυξη

Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 411 και 448 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπό στοιχεία 99286/Ζ1/08.08.2022 «Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ταξινομικής ψήφου» κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β´ 4211).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).
 5. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
 6. Την υπό στοιχεία 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα» (ΑΔΑ: ΡΙΞΘ46ΜΤΛΗ-1ΦΝ).
 7. Το με αριθμ. πρωτ. 131887/Ζ1/26-10-2022 (αρ. πρωτ. Πανεπιστημίου 81518/26.10.2022) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αυτοδίκαιη έκπτωση εκλεγέντων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης από το αξίωμα (την κατά περίπτωση ιδιότητα μονομελούς οργάνου διοίκησης των ΑΕΙ) που κατέχουν».
 8. To με αριθμ. πρωτ. 145114/Ζ1/22.11.2022 (αρ. πρωτ. Πανεπιστημίου 90614/23.11.2022) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή του ν. 4957/2022».
 9. Την υπ’ αρ. 108176/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
 10. Την υπ’ αρ. 84696/Z1/8.7.2022 διαπιστωτική πράξη παραίτησης του Καθηγητή Δημητρίου Σκούρα από τη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 646).
 11. Την υπ’ αρ. 63379/29.8.2022 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ορισμού του Αναπληρωτή Καθηγητή Βασιλείου Βασιλειάδη στη θέση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 791).
 12. Την υπ’ αρ. 66493/12.9.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραίτησης του Καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλου από τη θέση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 950).
 13. Την υπ’ αρ. 66497/12.9.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραίτησης του Καθηγητή Μάρκου Μαραγκού από τη θέση του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 967).
 14. Την υπ’ αρ. 71332/28.9.2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, περί ορισμού του Αναπληρωτή Καθηγητή Παύλου Αβραμίδη στη θέση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ελένης Αλμπάνη στη θέση του Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 1055).
 15. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Πατρών λήγει την 31η Αυγούστου 2024 και είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αποφασίζουμε

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν είναι  τετραετής, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 4η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα.

Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
Το ακριβές χρονικό διάστημα εντός της ορισθείσας ημέρας της εκλογικής διαδικασίας, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, που είναι και ο Διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας, σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και τα λοιπά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. (KYA Άρθρ 5 παρ.2)

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την 11η Μαρτίου 2024 ημέρα Δευτέρα, με την ίδια εκλογική διαδικασία και την ίδια Εφορευτική Επιτροπή.      

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprotocol@upatras.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας (της μορφής username@upatras.gr)  και πρέπει να φέρει την ψηφιακή υπογραφή του/της ή φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα (σε μορφή pdf) :

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.

2. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη είτε με ψηφιακή υπογραφή είτε μέσω της υπηρεσίας «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης» του πληροφοριακού συστήματος gov.gr, με το ακόλουθο λεκτικό:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς μου:
α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022
β) δεν κατέχω ιδιότητα ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.4957/2022 για το χρονικό διάστημα της προκηρυσσόμενης θητείας ,ήτοι από 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως 31η Αυγούστου 2028»
ή
β)κατέχω την ιδιότητα του Κοσμήτορα/Προέδρου Τμήματος/Διευθυντή Τομέα με θητεία που εκτείνεται κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης  θητείας και γνωρίζω ότι η εν λόγω ιδιότητα είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του εσωτερικού μέλους και θα εκπέσω αυτοδίκαια από το άνω αξίωμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 σε περίπτωση εκλογής μου στη θέση του εσωτερικού μέλους»

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με την υποψηφιότητά του. (προαιρετικό)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ.μ

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprotocol@upatras.gr

το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως και την 23η   Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία: Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Κώλυμα εκλογιμότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. έχουν:

α) όσοι αποχωρούν από το Πανεπιστήμιο Πατρών. λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας, ήτοι νωρίτερα από την 31η.8.2028,
β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο Πανεπιστήμιο Πατρών ή άλλο Α.Ε.Ι.,
γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα Πρύτανη,
δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Εάν υποβληθεί υποψηφιότητα από μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει ένα από τα ανωτέρω αξιώματα, σε περίπτωση εκλογής του ως μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα που κατέχει. Το ασυμβίβαστο υφίσταται μόνο σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας συμπίπτει ή  επικαλύπτεται χρονικά με τη θητεία των ως άνω αξιωμάτων.  

Μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα εκλογής στη θέση του μέλους Σ.Δ. έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Α.Ε.Ι.

Γ. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ

Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξαρτήτως βαθμίδας συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη του Τμήματος Διδακτικού και Εκπαιδευτικού εν γένει Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία των εκλεκτόρων: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση, δ) Τμήμα που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. και ε) Σχολή.

Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και κάθε εκλογέας ελέγχει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον της Κ.Ε.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο.
Η Κ.Ε.Ε. το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας επικυρώνει με απόφασή της τους εκλογικούς καταλόγους.

Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του  Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022, αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά και έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθμίδα του Καθηγητή. Η Κ.Ε.Ε. συγκροτείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Η Κ.Ε.Ε. αποτελεί το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και ο Πρόεδρός της είναι ο Διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141)  και στην υπό στοιχεία 99286/Ζ1/08.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β΄ 4211).

Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κ.Ε.Ε., μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprotocol@upatras.gr

Ε. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία είναι μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους θα λάβουν ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.
Όσον αφορά στο πέρας της εκλογικής διαδικασίας, το πρακτικό εκλογής, τα εκλογικά αποτελέσματα, τη διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων και την περάτωση αυτής, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4957/2022 (Α΄141), και στα άρθρα 6 έως και 8 της υπ΄αριθμόν 99286/Ζ1/08.08.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4211).

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο Πρύτανης

Χρήστος Μπούρας