Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Επέκταση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Προστασίας των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ.»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Επέκταση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Προστασίας των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ.» (αριθ. διακ. 26/21) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΑΔΑ (6ΞΦΖ469Β7Θ-2ΩΚ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26.21_signed – ΑΔΑΜ

Τ.Ε.Υ.Δ.