Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη “Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 5η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

ΑΔΑΜ_SIGNED_34.22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΥ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΑΔΑ_34.22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Συντήρηση ΗΥ και Εκτυπωτών)