Αρ. Διακήρυξης 39/22 Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΒΙΒΛΙΑ_39_22

ΕΕΕΣ_39_22 (1)