Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών θυρών & συστήματος ACCESS CONTROL των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών 2022-2023”, (Αριθμ. Διακ: 2/22).

Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών θυρών & συστήματος ACCESS CONTROL των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών 2022-2023”, (Αριθμ. Διακ: 2/22).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2_22