Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στο πλαίσιο της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» με αριθ. Διακήρυξης 7/22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – signed