Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης για το Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 53/23).

Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης για το Ενιαίο Σύστημα Υπηρεσιών Ακαδημαϊκής Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 53/23)

.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ