ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 4/15-02-2024 συνεδρίασή της αποφάσισε την επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (εαρινό εξάμηνο), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ 545/τ.Β΄/20-02-2020) και τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022.
Τo αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής θα καλύπτει την παρακάτω ερευνητική περιοχή:
1.«Βιολογίας και συμπεριφοράς εκτρεφόμενων ειδών ψαριών».
Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, είναι:
• α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
• β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι κατά ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ΕCTS), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 92 του ν.4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αίτηση δύναται να υποβάλλουν τελειόφοιτοι/διπλωματούχοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας των διδακτορικών σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
1. Αίτηση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Ερευνητική πρόταση, όπως περιγράφεται παρακάτω.
4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.
5. Αντίγραφο τίτλου Πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
6. Αντίγραφο τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του τίτλου.
8. Κατάθεση στην Γραμματεία του Τμήματος των στοιχείων επικοινωνίας δύο τουλάχιστον συντακτών Συστατικών Επιστολών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συνταχτούν από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές και ερευνητές ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.
9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
10. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη Δ.Δ παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο.
11. Πιστοποιητικό βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας εάν υπάρχουν.
12. Πρόσφατη φωτογραφία.

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω μια Ερευνητική Πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:
(α) Τίτλο, θεματική περιοχή/περιοχές, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5).
(β) Γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.
(γ) Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις).
(δ) Σύνοψη βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (300-600 λέξεις).
(ε) Προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
(στ) Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (200-400 λέξεις).
(ζ) Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής (200-400 λέξεις).
(η) Μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις).
(θ) Βιβλιογραφικές αναφορές.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:
• Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου.
• Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές
• Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιο
Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:
• Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις
• Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία
Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# μέχρι και 8-03-2024, 23:59.
Η Συνέλευση του τμήματος ορίζει Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων ΥΔ.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (τηλ. 2631058353, 413), e-mail: asfasecr@upatras.gr και από την ιστοσελίδα του Τμήματος https://asfa.upatras.gr