Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο ¨Δημόσια Υγεία – Public Health¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ –PUBLIC HEALTH»

 

Φεβρουάριος 2024

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» το οποίο επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1366/20840/28.6.2018 Απόφαση (ΦΕΚ 2969/τ.Β΄/24.7.2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 44926/14.6.2022 Απόφαση (ΦΕΚ 3244/τ.Β΄/24.6.2022), όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (204/9.6.2022) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 829/9.5.2022), και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 11768/16.02.2024 Απόφαση (ΦΕΚ 1327/τ.Β΄/26.02.2024).

Διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4957/2022, του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, του Κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Υγεία-Public Health» στις εξής ειδικεύσεις:

α) Υγεία και Περιβάλλον

β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Η επιλογή της ειδίκευσης γίνεται μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου σπουδών.

 

 

 1. Κατηγορίες εισακτέων:

Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής και άλλων συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις.

Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων.

 

 1. Αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εκατό (100).

 

 1. 3Χρονική διάρκεια και τέλη φοίτησης:

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και προβλέπονται δίδακτρα συνολικής αξίας 2.700 €.

 

 1. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά ή/και σε έντυπη μορφή),

β) αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,

γ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα),

ε) αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),

στ) δύο συστατικές επιστολές (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου).

ζ) αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει),

η) δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν),

θ) φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,

ι) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας

 

Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης των φοιτητών που πληρούν τα εκ του νόμου προαπαιτούμενα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας και έγκριση από αρμόδιο όργανο.

 

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή από 01.03.24 έως και 11.03.24.

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία-Public Health» στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 26500 Ρίο Πάτρα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

 

 1. Επιλογή εισακτέων:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
 • Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία
 • Συστατικές επιστολές (2).
 • Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).

 

 1. Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Δημόσια Υγεία

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να διακόψουν τις σπουδές τους στο τέλος των δύο εξαμήνων (Α΄ και Β΄ εξάμηνο) και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο εξαμήνων, δύναται να τους χορηγηθεί, κατόπιν αιτήματός τους, σχετικό πιστοποιητικό για την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων στη Δημόσια Υγεία (Certificate in Public Health).

 

 1. Μέθοδος διδασκαλίας
  Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 η διδασκαλία των μαθημάτων θα οργανωθεί διά ζώσης και με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

 

 1. Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να φοιτούν δωρεάν, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. 86 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.7.2023). Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ.
Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) ΠΜΣ που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ. 2610-969169, email: tpsara@upatras.gr
 2. Γραμματεία ΠΜΣ, Τηλ. 2610 969876, email: mscpubhealth@upatras.gr
 3. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://publichealth.med.upatras.gr
 4. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών: med.upatras.gr