Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Πολιτικών Μηχανικών και 3) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    5  /  9  / 2022

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

την πλήρωση κενών θέσεων καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Πολιτικών Μηχανικών και 3) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στην Θεωρία και Ανάλυση Αλγορίθμων και στην Υπολογιστική Πολυπλοκότητα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1981/22-8-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 22-8-2022)

ΑΔΑ: ΨΖΡ7469Β7Θ-Μ6Ω                                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29273

Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Τοπολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1981/22-8-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 22-8-2022)

ΑΔΑ: Ψ8ΒΘ469Β7Θ-3ΩΜ                                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29274

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία του Περιβάλλοντος με έμφαση σε βιώσιμα συστήματα καθαρισμού νερού και επεξεργασίας λυμάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1959/18-8-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 19-8-2022)

ΑΔΑ: 6ΨΝΩ469Β7Θ-ΝΙΝ                                        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29276

Τομέας Κατασκευών

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμική Μηχανική και Δυναμική των Κατασκευών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1959/18-8-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 19-8-2022)

ΑΔΑ: 6ΠΚ3469Β7Θ-5ΕΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας: ΑΡΡ 29277

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 29279

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παθολογικός Τομέας Ι

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Επεμβατική Καρδιολογία

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1981/22-8-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 22-8-2022)

ΑΔΑ: 68ΛΛ469Β7Θ-Α3Ι                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29281

 

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Επεμβατική Καρδιολογία

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1981/22-8-2022 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 22-8-2022)

ΑΔΑ: 6Ψ8Β469Β7Θ-ΥΥΑ                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 29283

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις     6   /    11   / 2022

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Μαθηματικών

e-mail: secr-math@math.upatras.gr

Ιστότοπος:  www.math.upatras.gr

τηλ.: 2610- 996735

Πολιτικών Μηχανικών

e-mail: civil@upatras.gr

Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

τηλ.: 2610- 2610 996500/ 996501/ 996502/ 996503

Ιατρικής

e-mail: secretary@med.upatras.gr

Ιστότοπος:  www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610- 969100-6

 

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ