Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 2) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3) Οικονομικών Επιστημών, 4) Φυσικής, 5) Χημικών Μηχανικών και 6) Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    1    /  9   / 2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 2) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3) Οικονομικών Επιστημών, 4) Φυσικής, 5) Χημικών Μηχανικών και 6) Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Βιολογικών Επιστημών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1956/18.8.2022

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: 6ΜΜΜ469Β7Θ-ΔΥ2                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29168

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Αθλητικών Υπηρεσιών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1956/18.8.2022

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ:  ΨΘ4Η469Β7Θ-1ΕΕ                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29175

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1956/18.8.2022

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: ΨΛΤ3469Β7Θ-ΕΩΞ                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29182

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΎΛΗΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης – Πειραματική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1956/18.8.2022

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: ΨΗΛ7469Β7Θ-Ξ2Α                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29185

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Γ’ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μηχανική Σύνθετων και Νανοδομημένων Υλικών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1956/18.8.2022

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: 64Α9469Β7Θ-ΛΞΤ                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29186

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική Νοσηλευτική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1956/18.8.2022

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: 6ΒΦΘ469Β7Θ-3ΘΑ                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29187

 

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις    2  /   11   /   2022

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της                                    e-mail: graecedu@upatras.gr

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία                                            Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr

                                                                                                τηλ.: 2610 969310

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων                                                          e-mail: secretar@upatras.gr

                                                                                                 Ιστότοπος: http://www.bma.upatras.gr

                                                                                                 τηλ.: 2610 969968,974,975,988

 

Οικονομικών Επιστημών                                                            e-mail: econsecr@upatras.gr

                                                                                                   Ιστότοπος: http://www.econ.upatras.gr

                                                                                                    τηλ.: 2610 962590-592

 

Φυσικής                                                                                      e-mail: secrphysics@upatras.gr

                                                                                                   Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr

                                                                                                    τηλ.: 2610 996098, 996061, 996070

 

Χημικών Μηχανικών                                                                 e-mail: chemengsecr@upatras.gr

                                                                                                  Ιστότοπος: http://www.chemeng.upatras.gr

                                                                                                  τηλ.: 2610 969501-503,505

 

Νοσηλευτικής                                                                            e-mail: nursingsecr@upatras.gr

                                                                                                  Ιστότοπος: http:nurs.upatras.gr

                                                                                                  τηλ.: 2610 962831-3

 

Ο Πρύτανης

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ