Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Πολιτικών Μηχανικών, 2) Θεατρικών Σπουδών, 3) Φιλολογίας, 4) Οικονομικών Επιστημών, 5) Διοίκησης Επιχειρήσεων και 6) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    31  /  8  /  2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Πολιτικών Μηχανικών, 2) Θεατρικών Σπουδών, 3) Φιλολογίας, 4) Οικονομικών Επιστημών, 5) Διοίκησης Επιχειρήσεων και 6) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1890/10.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 11.8.2022)

ΑΔΑ: 6Υ0Ξ469Β7Θ-ΝΨΣ                                                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29121

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ρωμαϊκό Θέατρο».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1913/11.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 12.8.2022)

ΑΔΑ:      Ψ1ΥΖ469Β7Θ-Ρ2Γ                                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29122

 

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο – Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1913/11.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 12.8.2022)

ΑΔΑ: ΨΒΧ4469Β7Θ-0ΝΡ                                                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29124

 

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνικό Θέατρο».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1955/18.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: ΩΑΓΩ469Β7Θ-56Γ                                                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29125

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1955/18.8.2022 τ. Γ΄ με διόρθωση σφάλματος στο 2089/26.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: 66ΨΝ469Β7Θ-ΙΟΔ                                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29126

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομετρία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1955/18.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: ΩΑ7Η469Β7Θ-9ΘΡ                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29127

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Έρευνα Αγοράς και Προώθηση Προϊόντων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1955/18.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: 640Α469Β7Θ-1ΔΩ                                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29129

 

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές μέθοδοι στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1955/18.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: 6ΘΦ5469Β7Θ-ΓΦΜ                                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29130

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1955/18.8.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.8.2022)

ΑΔΑ: 6ΧΒΔ469Β7Θ-2ΥΒ                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 29131

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις     1  /  11  /  2022

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Πολιτικών Μηχανικών                                                                 e-mail: civil@upatras.gr

                                                                                                   Ιστότοπος: http://www.civil.upatras.gr

                                                                                                   τηλ.: 2610 996501,504

 

Θεατρικών Σπουδών                                                                    e-mail: theatricalstudies@upatras.gr

                                                                                                    Ιστότοπος: http://www.theaterst.upatras.gr

                                                                                                    τηλ.: 2610 962925

 

Φιλολογίας                                                                                  e-mail: philsec@upatras.gr

                                                                                                   Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

                                                                                                   τηλ.: 2610 969757-760

 

Οικονομικών Επιστημών                                                            e-mail: econsecr@upatras.gr

                                                                                                   Ιστότοπος: http://www.econ.upatras.gr

                                                                                                   τηλ.: 2610 962590-592

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων                                                          e-mail: secretar@upatras.gr

                                                                                                 Ιστότοπος: http://www.bma.upatras.gr

                                                                                                τηλ.: 2610 969968,974,975,988

 

Χημείας                                                                                   e-mail: chemsecr@upatras.gr

                                                                                                Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

                                                                                              τηλ.: 2610 996013

Ο Πρύτανης

  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ