ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα    8    /  11   / 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιοντολογία-Στρωματογραφία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2692/5.11.2021 τ.Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 5.11.2021)

ΑΔΑ: 6ΟΓΠ469Β7Θ-Ι5Λ                               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 24556

 

Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μεταμορφικές Διεργασίες σε Γεωλογικά και Ανθρωπογενή Συστήματα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2692/5.11.2021 τ.Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 5.11.2021)

ΑΔΑ: 6ΩΒΝ469Β7Θ-Κ6Ζ                              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 24557

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις    9   /   1   /   2022

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Γεωλογίας                                                 e-mail: geolsecret@upatras.gr

                                                                 Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

                                                                  τηλ.: 2610 997922

 

 Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ