Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2) Φυσικής και 3) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   16  /  5  /  2024

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2) Φυσικής και 3) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1398/13.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 14.5.2024)

ΑΔΑ: ΨΑΘ6469Β7Θ-Ζ7Ο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 40733

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 40735

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές Τέχνες και Αρχιτεκτονική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1398/13.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 14.5.2024)

ΑΔΑ: ΨΟ3Ε469Β7Θ-ΗΟΥ                                         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40734

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΎΛΗΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των δισδιάστατων (2d) υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση)»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1398/13.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 14.5.2024)

ΑΔΑ: Ψ1Ξ0469Β7Θ-9ΟΒ                                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40736

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1410/14.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 14.5.2024)

ΑΔΑ: ΨΧΥ9469Β7Θ-ΡΦΣ                                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40737

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις  17  /  7  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                     e-mail: archisec@upatras.gr

                                                                            Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr

                                                                             τηλ.: 2610 997553, 969913, 962891,969354

 

Φυσικής                                                             e-mail: secrphysics@upatras.gr

                                                                          Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr

                                                                          τηλ.: 2610 996098, 996061, 996070

 

 

 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και                        e-mail: secptde@upatras.gr

Κοινωνικής Εργασίας                                          Ιστότοπος: www.edu-su.upatras.gr

                                                                           τηλ.: 2610 969700-5

Ο Πρύτανης                       

  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ