Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 2) Φιλολογίας, 3) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 4) Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   22  /  2  /  2024

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 2) Φιλολογίας, 3) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 4) Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 603/20.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.2.2024)

ΑΔΑ: 6ΖΨΒ469Β7Θ-9ΙΕ                                             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39034

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Μαθηματικών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 603/20.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.2.2024)

ΑΔΑ: 6ΝΥΕ469Β7Θ-ΚΟΛ                                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39035

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 603/20.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.2.2024)

ΑΔΑ: ΨΛΥ2Ξ469Β7Θ-Α1Ν                                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39036

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 603/20.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.2.2024)

ΑΔΑ: 626Ο469Β7Θ-5ΙΡ                                                ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39037

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και υπολογιστική οπτική φυσική – Κβαντική δυναμική οπτικών υλικών σε αλληλεπίδραση με Laser»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 607/20.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.2.2024)

ΑΔΑ: ΨΕΙΣ469Β7Θ-4Ο1                                              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39038

 

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   23  /  4  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της                      e-mail: graecedu@upatras.gr

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία                            Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr

                                                                               τηλ.: 2610 969310

 

Φιλολογίας                                                             e-mail: philsec@upatras.gr

                                                                              Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

                                                                              τηλ.: 2610 969757-760

 

 

Διοικητικής Επιστήμης                                             e-mail: deptsecr@upatras.gr

και Τεχνολογίας                                                        Ιστότοπος: http://www.dept.upatras.gr

                                                                                  τηλ.: 2610 962866-870

 

Επιστήμης τω Υλικών                                              email: mscisecr@upatras.gr

                                                                                Ιστότοπος: www.matersci.upatras.g

                                                                            τηλ.: 2610- 996301/996302

 

 

Ο Πρύτανης

 

  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ