Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Φυσικής, 2) Βιολογίας, 3) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 4) Ιατρικής  και 5) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   16  /  10  /  2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Φυσικής, 2) Βιολογίας, 3) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 4) Ιατρικής  και 5) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των Laser (Πειραματική Κατεύθυνση).

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2623/9.10.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 9.10.2023)

ΑΔΑ: Ψ54Υ469Β7Θ-ΦΘ3                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36484

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2645/11.10.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 11.10.2023)

ΑΔΑ: 6Ο2Λ469Β7Θ-Θ72                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36485

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροκυματικές Επικοινωνίες».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2623/9.10.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 9.10.2023)

ΑΔΑ: 67ΒΤ469Β7Θ-ΑΡ8                               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36486

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2629/9.10.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 9.10.2023)

ΑΔΑ: 6Φ0Ν469Β7Θ-93Ρ                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36487

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Αιματολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2629/9.10.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 9.10.2023)

ΑΔΑ: ΨΤΞ6469Β7Θ-ΝΣΗ                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36489

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Φιλοσοφία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2680/13.10.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 13.10.2023)

ΑΔΑ: ΨΑΧΖ469Β7Θ-695                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 46490

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   17 /  12  /  2023

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                                 e-mail: secretary@ece.upatras.gr

και Τεχνολογίας Υπολογιστών                                           Ιστότοπος: http://www.ece.upatras.gr

                                                                                           τηλ.: 2610 996492

 

Ιατρικής                                                                               e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                                           Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                                           τηλ.: 2610 969100-8

 

Φυσικής                                                                               e-mail: secrphysics@upatras.gr

                                                                                            Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr

                                                                                            τηλ.: 2610 996098, 996061, 996070

 

Βιολογίας:                                                                           e-mail: grambio@upatras.gr

                                                                                           Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr

                                                                                           τηλ.: 2610- 969201-205

 

Φιλοσοφίας                                                                         e-mail: philosophy@upatras.gr

                                                                                           Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr

                                                                                            τηλ.: 2610 997817-819

 

 

Ο Πρύτανης

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ