Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Φαρμακευτικής και 3) Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   27  /  3  /  2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Φαρμακευτικής και 3) Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων με έμφαση στη Νευροβιολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 855/15.3.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 20.3.2024)

ΑΔΑ: 6ΙΣΙ469Β7Θ-Ε1Ι                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39685

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Μία  θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Τεχνολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 948/26.3.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 26.3.2024)

ΑΔΑ: 9ΠΣΨ469Β7Θ-Ω94                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 39686

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μία  κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος με έμφαση στις νέες τεχνολογίες»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 982/26.3.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 26.3.2024)

ΑΔΑ: 6ΤΦ8469Β7Θ-ΕΥ2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 39687

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 39689

 

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις  28  /  5  /  2024

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Βιολογίας:                                                                          e-mail: grambio@upatras.gr

                                                                                         Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr

                                                                                           τηλ.: 2610- 969201-205

                                                                                                      

Φαρμακευτικής                                                                  e-mail: pharminf@upatras.gr

                                                                                          Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

                                                                                          τηλ.: 2610 962300

 

Πολιτικών Μηχανικών                                                       e-mail: civil@upatras.gr

                                                                                         Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

                                                                                         τηλ.: 2610 996500-4

 

 

 

Ο Πρύτανης

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ