Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   7  /  2  /  2024

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ – ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 424/5.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 5.2.2024)

ΑΔΑ: ΨΜΩΓ469Β7Θ-ΘΑΒ                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 38785

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 424/5.2.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 5.2.2024)

ΑΔΑ: 6ΩΚ4469Β7Θ-5ΞΒ                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 38786

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   8  /  4  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Φαρμακευτικής                                                  e-mail: pharminf@upatras.gr

                                                                         Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

                                                                         τηλ.: 2610 962300

 

 

 

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ