Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   1  /  2  /  2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 152/25.1.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 26.1.2023)

ΑΔΑ: ΨΛΜ5469Β7Θ-ΙΑΖ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 32035

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις    2  /  4  /  2023

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται: 

Γεωλογίας                                                 e-mail: geolsecret@upatras.gr

                                                                  Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

                                                                   τηλ.: 2610 997922

 Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ