Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   5   /  8  / 2021

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Χημείας, 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 4) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση με Διαφορικές Εξισώσεις».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)

ΑΔΑ: 623Α469Β7Θ-3ΓΣ                                                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23117

Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)

ΑΔΑ: ΨΜΨΠ469Β7Θ-ΤΓΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 23118

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία: ΑΡΡ 23120

 

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)

ΑΔΑ: ΨΚΟ1469Β7Θ-4ΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 23122

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία: ΑΡΡ 23124

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Ανόργανη Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)

ΑΔΑ: ΩΤΝ9469Β7Θ-7ΞΑ                                                                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23125

Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)

ΑΔΑ: 60ΧΙ469Β7Θ-Ρ3Ι                                                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23126

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας Κατασκευαστικός

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός στοιχείων μηχανών και μηχανολογικών συστημάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)

ΑΔΑ: ΩΣΞΙ469Β7Θ-ΘΘ8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 23128

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία: ΑΡΡ 23129

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τομέας Ψυχολογίας

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γνωσιακή Νευροεπιστήμη».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1716/28-7-2021 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 29-7-2021)

ΑΔΑ: 6ΨΨΡ469Β7Θ-5Ε0                                                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 23131

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις      6   /    10   / 2021

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Μαθηματικών

e-mail: secr-math@math.upatras.gr

Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

 

Χημείας

e-mail: chemsecr@upatras.gr

Ιστότοπος:  www.chem.upatras.gr

τηλ.: 2610- 996013

 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Ιστότοπος:  www.mead.upatras.gr

τηλ.: 2610- 969401

 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

e-mail: secptde@upatras.gr

Ιστότοπος:  www.edu-sw.upatras.gr

τηλ.: 2610- 969704

 

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ