Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη:
Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 61/17.01.2024 Συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ».

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση Γ. Σεφέρη 2, 30100, Αγρίνιο, υπόψη της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τηλ. 26410 74130-108-109-131-121-129, e-mail: foodscsecr@upatras.gr) από 23/01/2024 έως 05/02/2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου) αίτηση, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή με: i) Τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, ii) τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και iii) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής,
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
γ) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών,
δ) Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες,
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα, ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου),
στ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου),
η) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,
θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο,
ι) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας εάν υπάρχουν
ια) Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία.

Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις υποψηφίων με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο αντικείμενο της Διατροφής και της Επιστήμης Τροφίμων.

Ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση του/της αναγράφει τον προτεινόμενο τίτλο, τη γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, και τον προτεινόμενο ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2.δ, και 94, παρ. 1 του ν.4957/2022.
Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής όπως περιγράφονται στο άρθρο 92, παρ.1 του ν. 4957/2022 και τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού διδακτορικών σπουδών του τμήματος, ΦΕΚ/6343/06.11.2023.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Όλγα Μαλισόβα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, e-mail: omalisova@upatras.gr

Προκήρυξη:
Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 61/17.01.2024 Έκτακτης Συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ».

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση Γ. Σεφέρη 2, 30100, Αγρίνιο, υπόψη της Γραμματείας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τηλ. 26410 74130-108-109-131-121-129, e-mail: foodscsecr@upatras.gr) από 23/01/2024 έως 05/02/2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου) αίτηση, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή με: i) Τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, ii) τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και iii) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής,
β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
γ) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών,
δ) Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες,
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα, ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου),
στ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου),
η) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,
θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο,
ι) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας εάν υπάρχουν
ια) Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία.

Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις υποψηφίων με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο αντικείμενο της Διατροφής και της Επιστήμης Τροφίμων.

Ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση του/της αναγράφει τον προτεινόμενο τίτλο, τη γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, και τον προτεινόμενο ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2.δ, και 94, παρ. 1 του ν.4957/2022.
Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής όπως περιγράφονται στο άρθρο 92, παρ.1 του ν. 4957/2022 και τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού διδακτορικών σπουδών του τμήματος, ΦΕΚ/6343/06.11.2023.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Όλγα Μαλισόβα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών, e-mail: omalisova@upatras.gr