Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Προκήρυξη:
Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών υπ’ αριθ. 27/21.11. 2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο: Γεωργική παραγωγή & Περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν από 25/11/2022 – 09/12/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τέρμα Χαρ. Τρικούπη, 2ος Όροφος, 30100, Αγρίνιο), Τηλ. 26410 74130-129-131, e-mail: foodscsecr@upatras.gr μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής
ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική
στ) Αντίγραφα δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Δεκτές θα γίνονται οι ειδικότητες:
-Γεωπόνοι με Μ.Δ.Ε. στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή συναφή κατεύθυνση.
-Χημικοί με Μ.Δ.Ε. στη Χημεία /Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων.
-Βιολόγοι με Μ.Δ.Ε. στην ανάλυση βιολογικών δειγμάτων με βιοχημικές/μοριακές τεχνικές.
Ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση του/της αναγράφει τον προτεινόμενο τίτλο, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον προτεινόμενο ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 1 του ν.4957/2022
Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής όπως περιγράφονται στο άρθρο 92, παρ.1 του ν. 4957/2022.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Βασίλη Τριανταφυλλίδη, Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τηλ.: 2641074183, e-mail: vtrianta@upatras.gr