Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Φαρμακευτικής για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθμ. 523/9.4.2024 συνεδρίαση της Συνέλευσης αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2953/20-7-2018 και έχει επικαιροποιηθεί στο ΦΕΚ 540/26.1.2024, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, συστημένα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή, κατόπιν της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 5029/2023, απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Η επιλογή των Υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από εισήγηση αντίστοιχης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις δε θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. ΑΙΤΗΣΗ *
2. ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
4. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ Μ.Δ.Ε.
5. ΤΙΤΛΟ Μ.Δ.Ε.
6. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ 1ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
7. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
8. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ *
9. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
11. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (Χ2)
12. ΣΥΝΤΟΜΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΗ
13. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
14. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής)
15. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής)

*Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά (1) και (8) χρησιμοποιείτε τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος: (https://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/didaktorikes-diatrives/doctorate ).

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 2610-962330, 2610-962310) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharmacy.upatras.gr.