Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμό 318/19.5.2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι απόφοιτοι τμημάτων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Φυσικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, και να υποβάλουν από,  2/6/2021 έως 20/6/2021 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, την  έντυπη αίτηση  θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος,  (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 1ος όροφος Νέου Κτιρίου), Υπεύθυνη: κα Τσέλιου – Τηλ. 26410 74122 – e-mail: etseliou@upatras.gr, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1374/14.04.2020 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, (Μετονομασία του Τμήματος Δ.Π.Φ.Π. σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΦΕΚ 70/7-5-2019 τ.Α’), που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσω της δικτυακής πύλης ή στην γραμματεία του τμήματος συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και γενικό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση την προκήρυξη/πρόκληση ενδιαφέροντος.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Προσχέδιο της προτεινομένης διδακτορικής διατριβής ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.

δ) Πιστοποιητικό καλής γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.

στ) Αντίγραφα δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

ζ) Φωτοτυπία ταυτότητας.

ε) Αντίγραφα των πτυχίων/μεταπτυχιακών.

 

Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής όπως περιγράφονται στο άρθρο 4, παράγραφο 4.1 εδάφια (α) και (β) του κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπό προκήρυξη θέσεις μπορείτε να απευθύνεστε

στον κο. Δημήτριο Καραμάνη Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (e-mail: dkaraman@upatras.gr).