Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για Εισαγωγή Φοιτητών για απόκτηση

Διδακτορικού Διπλώματος

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή υποψηφίων φοιτητών στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών,  έχει όποιος/α:

 1. είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε συναφές επιστημονικό πεδίο ή
 2. είναι απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), σε συναφές επιστημονικό πεδίο, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4763/2020.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με κριτήρια:

 • τη συνάφεια των σπουδών του/της υποψηφίου/ας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) με την επιστημονική/θεματική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής,
 • την απόδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές,
 • την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα (αν υπάρχει),
 • τις συστατικές επιστολές,
 • την προσωπική συνέντευξη και τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς). Ειδικά για την Αγγλική γλώσσα (ή την Ελληνική) και όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.

 

Οι Σπουδές στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διέπονται από  τις διατάξεις του Ν. 4957/22 και του Κανονισμού του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί για ΔΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς επιτυχώς οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα (εκτός συστήματος ECTS), κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα, σύμφωνη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής και έγκρισης της Συνέλευσης. Από τα μαθήματα αυτά, έξι (6) πρέπει να είναι στην ευρύτερη θεματική περιοχή της διατριβής του/της ΥΔ – ως τέτοια μπορούν να αναγνωρίζονται μαθήματα που ο/η υποψήφιος/α παρακολούθησε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει ολοκληρώσει. Ανεξαρτήτως αναγνωρίσεων μαθημάτων, οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα στην ευρύτερη θεματική περιοχή της διατριβής τους από το μητρώο μεταπτυχιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σε περιπτώσεις στις οποίες η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι οι προγενέστερες σπουδές του/της ΥΔ ή/και οι ανάγκες του θέματος της διατριβής το απαιτούν, μπορεί να εισηγηθεί την επιπλέον παρακολούθηση έως δύο (2) προπτυχιακών μαθημάτων. Τις παραπάνω υποχρεώσεις οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να εκπληρώσουν εντός των πρώτων τεσσάρων (4) εξαμήνων από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Τα μαθήματα διδάσκονται δια ζώσης και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Παράλληλα οι φοιτητές ασχολούνται με έρευνα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024–2025 θα εισαχθούν για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μέχρι 10 φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 21/6/2024, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ως εξής:

 1. σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 26504, Ρίο, τηλ.: 2610 996502 –2610 996504),
 2. σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα, πλην των συστατικών επιστολών) στο σύνδεσμο:https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

Απαιτούμενα έγγραφα

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος δύναται να υποβάλλει αίτηση προς την Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:

α) Αίτηση (*) στη Γραμματεία του Τμήματος με:

 1. i) τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής,
 2. ii) τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και,

iii) τη γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι η αγγλική,

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών,

γ) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών,

δ) Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες,

ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. i) σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα,
 2. ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν,

iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου),

στ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

ζ) Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή, η οποία πρέπει να υπογράφεται από Mέλος ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος προέλευσης του υποψηφίου ή από Mέλος ΔΕΠ άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος που γνωρίζει τον υποψήφιο και είναι εξοικειωμένο με την επιστημονική κατάρτιση αυτού,

η) Συστατική επιστολή από το προτεινόμενο (από τον Υποψήφιο) Επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται ρητά η συμφωνία αυτού για την ανάληψη της επίβλεψης,

θ) Αντίγραφα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή/και προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας [σε περίπτωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), σε συναφές επιστημονικό πεδίο, το οποίο αντιστοιχεί σε επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020],

ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο,

κ) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν,

λ) Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία.

Επιπροσθέτως ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.civil.upatras.gr/index.php/quick_sight_ phd/) ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 09:00-13:00, τηλ. 2610 996502, e-mail: gradcivil@upatras.gr.

 

____________________________

(*) Τα έντυπα αίτησης και συστατικών επιστολών (στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα) έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο “Αιτήσεις-Έντυπα” της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.civil.upatras.gr.