Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για Εισαγωγή Φοιτητών για απόκτηση

Διδακτορικού Διπλώματος

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων επιστημονικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο των τεχνολογικών επιστημών.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι τα εξής:

 1. Δίπλωμα ή Πτυχίο Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Δίπλωμα ή Πτυχίο άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Θετικών και Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πτυχίο Στρατιωτικών Σχολών, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ των Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού.
 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου από Τμήματα ή Σχολές της παραγράφου 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΔΜΣ.

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με κριτήρια:

 • τη συνάφεια των σπουδών του/της υποψηφίου/ας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) με την επιστημονική/θεματική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής,
 • την απόδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές,
 • την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα (αν υπάρχει),
 • τις συστατικές επιστολές,
 • την προσωπική συνέντευξη και τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς). Ειδικά για την Αγγλική γλώσσα (ή την Ελληνική) και όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.

 

Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί για ΔΔ και είναι κάτοχοι ΔΜΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα, ενώ αυτοί που δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ σε δώδεκα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο των προπτυχιακών και προηγούμενων μεταπτυχιακών σπουδών του φοιτητή, βάσει του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, ο δε κατάλογος των μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μαθημάτων από άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς αντικειμένου του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν φοιτήσει. Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων τουλάχιστον οκτώ θα πρέπει να είναι στην επιστημονική θεματική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής. Παράλληλα οι φοιτητές ασχολούνται με έρευνα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

 

Για τους κατόχους ΔΜΣ η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ η μέγιστη παραμονή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα επτά (7) έτη μετά την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για όσους δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ ή έγιναν δεκτοί με προσαυξημένο αριθμό μαθημάτων, η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια παραμονής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αυξάνονται κατά ένα έτος.

 

Οι φοιτητές που εγγράφονται με σκοπό την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον τέσσερα εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα εφόσον είναι κάτοχοι ΔΜΣ ή σε τουλάχιστον οκτώ εξαμηνιαία μαθήματα αν δεν είναι κάτοχοι ΔΜΣ, από οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σχετικό με το αντικείμενο της Διδακτορικής τους Διατριβής. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν να μεταφέρουν μαθήματα από άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς αντικειμένου του Πανεπιστημίου Πατρών ή άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, στα οποία έχουν φοιτήσει.

 

Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 θα εισαχθούν για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μέχρι 10 φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 25-01-2022, την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ως εξής:

 1. σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 26504, Ρίο, τηλ.: 2610 996502 –2610 996504),
 2. σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα, πλην των συστατικών επιστολών) στο σύνδεσμο: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 

Απαιτούμενα έγγραφα:

 • Έντυπη αίτηση (*).
 • Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 • Αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων. Τίτλοι σπουδών από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Περίληψη προπτυχιακής ή/και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχουν).
 • Γνωστική περιοχή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν).
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες ΑΕΙ σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου) (*). Οι συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες, μπορούν να αποστέλλονται από τους συντάξαντες ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση elkateli@upatras.gr.
 • Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).
 • Πρόταση για τον/την επιβλέποντα/ουσα την διδακτορική διατριβή, ο οποίος πρέπει να ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (βλ. ιστοσελίδα Τμήματος, www.civil.upatras.gr). Η ενυπόγραφη συγκατάθεση του/της προτεινόμενου/ης ως επιβλέποντος/ουσας θα πρέπει να κατατίθεται με την αίτηση του υποψηφίου.
 • Ειδική αιτιολόγηση στην περίπτωση που προτείνεται ως γλώσσα συγγραφής της ΔΔ η Αγγλική.

 

(*) Τα έντυπα αίτησης και συστατικών επιστολών (στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα) έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο Εγγραφές  της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.civil.upatras.gr.