Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο ¨Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Higher Education Policy Theory and Praxis (MaHep)¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ
ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Το Διϊδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Higher Education Policy Theory and Praxis (MaHep)») (ΦΕΚ 1343/τ.Β΄/26-02-2024). Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη (απόγευμα, από 3 ώρες κάθε μέρα) και Σάββατο πρωί και μεσημέρι (6 ώρες), εξ αποστάσεως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όλες οι διαδικασίες εξετάσεων και το colloquium γίνονται εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

Απονεμόμενος τίτλος
Διϊδρυματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη.
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχει δύο ειδικεύσεις:
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας
2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.

Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε εκατό (100) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Οι φοιτητές κατά τη δήλωσή τους αναφέρουν για ποια από τις δύο ειδικεύσεις κάνουν αίτηση. Αν δηλώσουν και τις δύο ειδικεύσεις τότε πρέπει να τις δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης,
(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. Μη κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί τυπικό λόγο απόρριψης της αίτησης.
(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ….Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2024. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 30/9/2024.
(δ) να έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα πιο κάτω και στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ (https://mahep-upatras.gr).

Υποβολή φακέλου Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τις 03-06-2024 έως τις 21-07-2024. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν ως τις 09/09/2024.
Σε περίπτωση κενών θέσεων η προκήρυξη μπορεί να επαναληφθεί από 26-08-2024 ως 15-09-2024.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

1. αίτηση συμμετοχής( με σαφή αναφορά στην ειδίκευση για την οποία γίνεται η αίτηση. Αν γίνεται και για τις δύο ειδικεύσεις απαιτείται η δήλωση σειράς προτεραιότητας. Οι υποψήφιοι καλούνται να διαμορφώσουν μόνοι τους μια αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία σε μορφή pdf).
2. αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, (οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης).
3. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,( με ακριβή μέσο όρο).
4. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη φόρμα του europass, (αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα),
5. αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, (εάν υπάρχουν),
6. αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει),
7. επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
8. βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης (εάν υπάρχουν).
9. φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
10. αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) η οποία πιστοποιείται με Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, – Πιστοποιητικό First Certificate in English, – Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 30 μόρια, – Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 5,5 και άνω, – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).
Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´/30-5-2001).

Σε περίπτωση επιλογής, υποχρέωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης ότι: “έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον κανονισμό σπουδών του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών”.
Σε περίπτωση αιτήματος για υποτροφία, κατάθεση των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά
1. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης με αντικείμενο την Ανώτατη Εκπαίδευση (εάν υπάρχουν).
2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).

Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το συνημμένο παράρτημα. Μετά την αρχική μοριοδότηση γίνεται και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία μοριοδοτείται με έως 20 μόρια.
Προκειμένου να εισαχθεί υποψήφιος/α στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 30 μορια σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης του άρθρου 5 του κανονισμού του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.000 € (ευρώ) και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή και η δεύτερη δόση καταβάλλεται στην αρχή του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.
Η βιωσιμότητα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εξασφαλίζεται με την εγγραφή τουλάχιστον 10 φοιτητών.

Υποτροφίες
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών (ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος), βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Π.Σ., στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά, τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων. Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή και σε μεταπτυχιακό φοιτητή που έχει εισαχθεί στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο
σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10).

Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mahep@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969705 και 2610-969704.
Γενικές πληροφορίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. https://mahep-upatras.gr,
https://www.facebook.com/HigherEducatio nPolicyMaster/?notif_t=page_user_activity

Παράρτημα

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

 

1. Πτυχίο από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο Ναι-όχι
2. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 Ναι-όχι
3.Βαθμός πτυχίου 5-6: 2 μόρια

6-6,49: 3 μόρια

6,5-7: 4 μόρια

7-7,49: 5 μόρια

7,50-7,99: 6 μόρια

8-8,49: 8 μόρια

8,5-10: 12 μόρια

4 Βαθμός σε προπτυχιακά

μαθήματα σχετικά με

εκπαιδευτική πολιτική,

ευρωπαϊκή πολιτική,

ανώτατη Εκπαίδευση,

κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

ή εκπαίδευση εκπαιδευτικών

(για τη β ειδίκευση)

 

 

 

Για κάθε μάθημα από 2 μόρια και έως 10 μόρια

5. Πτυχιακή εργασία 5 μόρια.

Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη

εκπαίδευση, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης ή εκπαίδευση εκπαιδευτικών

(για τη β ειδίκευση)

10 μόρια

6. Διπλωματική εργασία από άλλο ΠΜΣ 5 μόρια

Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική

πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη εκπαίδευση, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης

ή την εκπαίδευση εκπαιδευτικών

(για β ειδίκευση)

10 μόρια

7. Πιστοποιημένη ερευνητική εμπειρία 5 μόρια.

Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική

πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη εκπαίδευση ή σε ιδρύματα που ασχολούνται με την εκπαίδευση

εκπαιδευτικών (για τη β ειδίκευση)

10 μόρια

8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά

περιοδικά με κριτές ή συνέδρια με κριτές

 

2 μόρια για κάθε εργασία και συνολικά ως 8 μόρια

9. Εργασιακή εμπειρία σε θέση εργασίας που αφορά ιδρύματα ανώτατη εκπαίδευση ή φορείς σχετικούς με την ανώτατη εκπαίδευση ή με την ευρωπαϊκή ένωση

καθώς επίσης στην σχολική εκπαίδευση (για τη β ειδίκευση)

 

 

 

Για κάθε εξάμηνο εργασίας 3 μόρια και ως 30 μόρια

10. Πρακτική άσκηση σε θέσεις που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ή

την ευρωπαϊκή ένωση ή την σχολική εκπαίδευση (για τη β ειδίκευση)

 

 

Για κάθε τρίμηνο πρακτικής 2 μόρια και ως 10 μόρια

11. Αγγλικά πάνω από Β2 ή πτυχίο άλλης γλώσσας Αγγλικά C1: 2 μόρια

Αγγλικά C2: 5 μόρια

Άλλη γλώσσα Β2: 3 μόρια

Άλλη γλώσσα C1 και C2: 5 μόρια

12. Συνέντευξη 20 μόρια