Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο ¨Εκπαιδευτική Ηγεσία¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ»

ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων «Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Διοίκησης Τουρισμού» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτική Ηγεσία» (ΦΕΚ 3885, τ.Β’, 20/08/2021). Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

 

Απονεμόμενος τίτλος

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Εκπαιδευτική Ηγεσία”

[Master of Science (MSc) in “Educational Leadership”].

 

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής,

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΑΥ του Δ.Π.Μ.Σ. προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

 

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών  πραγματοποιείται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται στην παράγραφο 4.4 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και έχει ως εξής:

α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια.

β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την άριστη (Γ2/C2) γνώση της ξένης (αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007, την παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών εκπαίδευσης ή/και διοίκησης: 0-5 μόρια.

δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών εκπαίδευσης ή/και διοίκησης: ποιοτική αξιολόγηση από την ΕΑΥ από 0-5 μόρια.

ε) Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου συναφής με την εκπαίδευση ή/και διοίκηση: από 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.

στ) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποιοτική αξιολόγηση από 0-10 μόρια. Στην Συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται: (i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του, (ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του, (iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

 

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

από τις   06/09/2021 έως τις 30/09/2021.  Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν ως τις 29/10/2021.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 

  1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του συνδέσμου:

https://matrix.upatras. gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  1. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
  1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
  2. Επίσημα αναγνωρισμένη πιστοποίηση ξένης γλώσσας.
  3. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
  1. Δύο συστατικές επιστολές .
  2. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.200 € (ευρώ). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση 1100€ (ευρώ) κατατίθεται όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, ενώ η 2η 1100€ (ευρώ) και η 3η δόση 1000€ (ευρώ) στις αρχές του 2ου και του 3ου εξαμήνου αντίστοιχα.

Υποτροφίες

Το ΔΠΜΣ δίνει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 του Ν. 4485/2017.

 

Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση secptde@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969702 και 2610-969704-5.

Γενικές πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. https://www.edu-sw.upatras.gr/wp-content/uploads/%CE%A6%CE%95%CE%9A-3885.pdf