Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο ¨Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy Theory and Praxis)¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy Theory and Praxis») (ΦΕΚ 3557 τ. Β’ 08/07/2022). Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων. Τα μαθήματα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη (απόγευμα, από 3 ώρες κάθε μέρα) και Σάββατο πρωί και μεσημέρι (6 ώρες), εξ αποστάσεως και δια ζώσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

 

Απονεμόμενος τίτλος

Διϊδρυματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη.

 

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. έχει δύο ειδικεύσεις:

 

 1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας
 2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.

 

 

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Οι φοιτητές κατά τη δήλωσή τους αναφέρουν για ποια από τις δύο ειδικεύσεις κάνουν αίτηση. Αν δηλώσουν και τις δύο ειδικεύσεις τότε πρέπει να τις δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

 

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. Μη κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί τυπικό λόγο απόρριψης της αίτησης.

(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο     Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 30/9/2023.

(δ) να έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

 

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

 

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους και συνέντευξη. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα πιο κάτω και στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ (https://mahep-upatras.gr).

 

Υποβολή φακέλου Υποψηφιότητας

 

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τις 05/06/2023 έως τις 16/07/2023.

Σε περίπτωση κενών θέσεων η προκήρυξη μπορεί να επαναληφθεί από 25/08/2023 ως 20/09/2023.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή  pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Συμπληρωμένη μια αίτηση υποψηφιότητας με σαφή αναφορά στην ειδίκευση για την οποία γίνεται η αίτηση. Αν γίνεται και για τις δύο ειδικεύσεις απαιτείται η δήλωση σειράς προτεραιότητας. Οι υποψήφιοι καλούνται να διαμορφώσουν μόνοι τους μια αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία σε μορφή pdf.
 2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS στο οποίο μεταξύ άλλων θα αναφέρεται η τωρινή επαγγελματική ενασχόληση.
 3. Αντίγραφο πτυχίου, οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο.
 5. Λοιπούς τίτλους σπουδών
 6. Επίσημα αναγνωρισμένη πιστοποίηση αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2). Επιπλέον πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.
 7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
 8. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
 9. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης όπως αναφέρεται στα κριτήρια (εάν υπάρχουν).
 10. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις εργασίας όπως αναφέρεται στα κριτήρια (εάν υπάρχουν).
 11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 12. Σε περίπτωση αιτήματος για υποτροφία κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην υπ΄ Αριθμ. 108990/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4899/ τ.Β’ 16-9-2022).
 13. Σε περίπτωση επιλογής, υποχρέωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης ότι:

“έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον κανονισμό σπουδών του εν λόγω µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών”.

 

Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το συνημμένο παράρτημα. Μετά την αρχική μοριοδότηση γίνεται και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία μοριοδοτείται με έως 20 μόρια.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.000 € (ευρώ) και καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή και η δεύτερη δόση καταβάλλεται στην αρχή του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Η βιωσιμότητα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εξασφαλίζεται με την εγγραφή τουλάχιστον 15 φοιτητών.

 

 

Υποτροφίες

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων. Oι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία ν. 4957/21.7.2022 (τ.Α΄) και ΦΕΚ 4899/16.09.2022 /τ.Β΄.

 

Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mahep@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969705 και 2610-969704.

Γενικές πληροφορίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. https://mahep-upatras.gr,

https://www.facebook.com/HigherEducatio nPolicyMaster/?notif_t=page_user_activity

 

Παράρτημα

Σύμφωνα με το άρθρο 5 α του κανονισμού του ΔΔΠΜΣ

 

1.        Πτυχίο από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ  ή ξένο πανεπιστήμιο (αναγνωρισμένο ως ισότιμο) Ναι-όχι
2. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 Ναι-όχι
3.Βαθμός πτυχίου 5-6: 2 μόρια

6-6,49: 3 μόρια

6,5-7: 4 μόρια

7-7,49: 5 μόρια

7,50-7,99: 6 μόρια

8-8,49: 8 μόρια

8,5-10: 12 μόρια

4. Βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική, ανώτατη

Εκπαίδευση, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ή εκπαίδευση εκπαιδευτικών (για τη β ειδίκευση )

Για κάθε μάθημα από 2 μόρια και έως 10 μόρια
5. Πτυχιακή εργασία 5 μόρια.

Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη εκπαίδευση, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης ή εκπαίδευση εκπαιδευτικών (για τη β ειδίκευση) 10 μόρια

6. Διπλωματική εργασία από άλλο ΠΜΣ 5 μόρια

Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη εκπαίδευση, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης ή την εκπαίδευση εκπαιδευτικών (για β ειδίκευση) 10 μόρια

6. Πιστοποιημένη ερευνητική εμπειρία 5 μόρια.

Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή

ανώτατη εκπαίδευση ή σε ιδρύματα που ασχολούνται με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών (για τη β ειδίκευση) 10 μόρια

7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά

περιοδικά με κριτές ή συνέδρια με κριτές

2 μόρια για κάθε εργασία και συνολικά ως 8 μόρια
8. Εργασιακή εμπειρία σε θέση εργασία που αφορά ιδρύματα ανώτατη εκπαίδευση ή φορείς σχετικούς με την ανώτατη εκπαίδευση ή με την

ευρωπαϊκή ένωση καθώς επίσης στην σχολική εκπαίδευση (για τη β ειδίκευση)

Για κάθε εξάμηνο εργασίας 3 μόρια και ως 30 μόρια
9. Πρακτική άσκηση σε θέσεις που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ή

την ευρωπαϊκή ένωση ή την σχολική εκπαίδευση (για τη β ειδίκευση)

Για κάθε τρίμηνο πρακτικής 2 μόρια και ως 10 μόρια
10. Αγγλικά πάνω από Β2 ή πτυχίο άλλης γλώσσας Αγγλικά C1: 2 μόρια Αγγλικά C2: 5 μόρια Άλλη γλώσσα Β2: 3 μόρια

Άλλη γλώσσα C1 και C2: 5 μόρια

12. Συνέντευξη 20 μόρια