Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Χημείας με τίτλο ¨Π.Μ.Σ. στη Χημεία¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞH

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 89/23.01.2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη α) την απόφαση της Συγκλήτου 670/11793/17.04.2018 (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/10.05.2018) και β) την απόφαση της Συγκλήτου 1381/21024/29.06.2018 (ΦΕΚ 3032/τ.Β΄/27.07.2018 όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 38480/20.05.2022 (ΦΕΚ 2801/τ.Β΄/06.06.2022) και με την υπ’ αριθμ. 71333/29.09.2023 (ΦΕΚ 5825/05.10.2023) απόφασεις της Συγκλήτου, αποφάσισε την επαναπροκήρυξη έξι (6) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την ειδίκευση «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον» και πέντε (5) κενών θέσεων για την ειδίκευση «Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία» του Π.Μ.Σ. στη Χημεία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι ειδικεύσεις είναι οι εξής:

i. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.
ii. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.

Στο Π.Μ.Σ. στη Χημεία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από Τμήματα συναφή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., όπως Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Περιβάλλοντος.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
Αίτηση δύναται να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του φοιτητή, χωρίς να υπάρχει αξίωση από τον φοιτητή επιστροφής των χρημάτων που κατέθεσε.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπως αυτή ορίζεται από τις τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συμμετοχές σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια/συμπόσια ή/και βραβεία ή διακρίσεις ή υποτροφίες.
Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπ’ όψη:
α) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου.
β) Η βαθμολογία σε τρία προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία θα επιλέγονται από τα πέντε μαθήματα που έχουν ήδη καθοριστεί από τις αντίστοιχες Ειδικεύσεις και είναι τα ακόλουθα:
1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, Ενέργεια και Περιβάλλον.
(i) Ανόργανη Χημεία 2
(ii) Οργανική Χημεία Ι (Δομή, Δραστικότητα και Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία)
(iii) Φυσικοχημεία-3
(iv) Χημεία και Τεχνολογία Υλικών
(v) Επιστήμη Πολυμερών
2. Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία.
(i) Αναλυτική Χημεία 1
(ii) Αναλυτική Χημεία 2
(iii) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 1
(iv) Ενόργανη Χημική Ανάλυση 2
(v) Έλεγχος Ποιότητας Χημικών Αναλύσεων

Η επιλογή των τριών εκ των πέντε μαθημάτων θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Για αποφοίτους άλλων Τμημάτων συναφών με το Τμήμα Χημείας θα επιλέγονται μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει στα παραπάνω μαθήματα του Τμήματος Χημείας του Παν. Πατρών. Στις περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν διδαχθεί μαθήματα, των οποίων το περιεχόμενο να εμπίπτει σε κάποιο(α) από τα παραπάνω μαθήματα, τότε αυτοί υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σ’ αυτό(ά), για να μπορούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ.
γ) Την επίδοση στην πειραματική πτυχιακή (διπλωματική) εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο, και με αξιολόγηση ανάλογη με την βαρύτητά της. Ως βάση θεωρείται ο αριθμός Πιστωτικών Μονάδων που είχε η ετήσια πειραματική πτυχιακή εργασία στο Τμήμα Χημείας του Παν. Πατρών κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος.
δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που υποψήφιος /α δεν κατέχει πτυχίο Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Lower), υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς από την επιτροπή επιλογής ως προς την ικανότητα κατανόησης Αγγλικού Χημικού κειμένου.
ε) Την ερευνητική δραστηριότητα του/της υποψήφιου/ας, στην οποία συνυπολογίζονται: (i) οι δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά, (ii) οι συμμετοχές του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια ή/και συμπόσια, (iii) οι πιθανές διακρίσεις ή/και βραβεία ή/και υποτροφίες του.
στ) Προϋπόθεση της εγγραφής του υποψηφίου, μετά την αξιολόγησή του βάσει των κριτηρίων επιλογής, αποτελεί η εξασφάλιση επιβλέποντα για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει υπογεγραμμένο έγγραφο στο οποίο θα προτείνεται ο επιβλέπων καθηγητής (Ε.Κ.), με τη σύμφωνη γνώμη και του ιδίου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος (με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής) επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής, και με την εξής βαρύτητα:

Η επίδοση στα κριτήρια επιλογής θα βαθμολογείται από 0 (μηδέν) έως 10 (δέκα) και οι βαθμοί θα πολλαπλασιάζονται με αντίστοιχους συντελεστές δηλαδή:
i. Βαθμός Πτυχίου (ΒΠ) συντελεστής: 5 {ΒΠ×5}
ii. Προπτυχιακά Μαθήματα (ΠΜ) συντελεστής: 2 {[(ΠΜ1+ΠΜ2+ΠΜ3)/3]×2}
iii. Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) συντελεστής: 2 {ΠΕ×2}
iv. Ερευνητική Δραστηριότητα (ΕΔ) συντελεστής: 1 {ΕΔ x 1}

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν. Από τους υποψήφιους που θα συγκεντρώνουν τουλάχιστον συνολική βαθμολογία 60 και άνω, θα επιλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώνουν το υψηλότερο σύνολο μονάδων. Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες και μπορούν να καταλάβουν θέση στο Π.Μ.Σ. εάν αρνηθεί(ούν) την εγγραφή ένας ή περισσότεροι από τους επιλεχθέντες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εάν καλυφθούν οι θέσεις, θα προηγηθούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Εάν δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες.
Για όσους δεν έχουν εκπονήσει πειραματική πτυχιακή εργασία θα γίνεται αναγωγή στο 80 και όχι στο 100, δηλαδή δεν θα κατατάσσονται φοιτητές με βαθμολογία κάτω των 46 μονάδων. Σε περίπτωση που η πειραματική πτυχιακή εργασία έχει βαρύτητα διαφορετική των 20 Πιστωτικών Μονάδων (μεγαλύτερη ή μικρότερη) προσαρμόζεται αναλόγως ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής 2 (βλέπε ανωτέρω, βαθμολογούμενο κριτήριο iii) και η βαθμολογία επιλογής.
Για την επιλογή λαμβάνεται συμπληρωματικά υπόψη η γνώση χρήσης Η/Υ, που πιστοποιείται από: ECDL ή βεβαίωση του Τμήματος αποφοίτησης.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#) από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
4. Αντίγραφο πτυχίου.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας).
8. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
9. Αίτηση ορισμού επιβλέποντα/ουσας

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, την παρουσίαση σεμιναρίων και την συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών.
Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2610996204, 21610996203
email: chemsecr@upatras.gr, URL: http://www.chem.upatras.gr