Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο ¨Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.)¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, 2023-2024

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (M.B.A.)», (ΦΕΚ 1575/8.5.2018 τ. Β΄: Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.)» , ΦΕΚ 2993/25.07.2018 τ. Β’: Εσωτερικός Κανονισμός, ΦΕΚ 3364/30.08.2019 τ.Β΄: Διόρθωση σφαλμάτων κανονισμού & επανίδρυσης, ΦΕΚ 3594/29.08.2020 τ. Β΄, ΦΕΚ 4656/8.10.2021τ. Β’ και ΦΕΚ 3246/24-06-2022 τ. Β΄), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τρείς ειδικεύσεις:

(1) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,
(2) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,
(3) Δ.Μ.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων όλων των γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των πιο πάνω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.
Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι υποχρεωτική α) η παρακολούθηση, β) η επιτυχής εξέταση σε συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα και γ) η εκπόνηση και δημόσια παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν (1) την Αίτηση Υποψηφιότητας και (2) το Συγκεντρωτικό Πίνακα της Αίτησης Υποψηφιότητας μέχρι την 31η Μαΐου 2023 ηλεκτρονικά στον ιστότοπο (http://www.bma.upatras.gr/, επιλέγετε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΑΙΤΗΣΗ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αίτηση και ο συγκεντρωτικός πίνακας αίτησης, αφού εκτυπωθούν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, και με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΜΒΑ» στο εξωτερικό του φακέλου αποστολής, μέχρι την 31η Μαΐου 2023 [ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου] στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΒΑ)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο 265 04

Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δεν θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία αξιολόγησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι συνολικά τα εξής:
1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας (διαθέσιμη στον ιστότοπο του Τμήματος, http://www.bma.upatras.gr/, επιλέγετε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΑΙΤΗΣΗ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
2. Συγκεντρωτικός Πίνακας Αίτησης του Υποψηφίου διαθέσιμος στον ιστότοπο του Τμήματος, http://www.bma.upatras.gr/.
3. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 3 σελίδες).
4. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος.
5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
6. Κατάλογος των προπτυχιακών μαθημάτων με τη βαθμολογία τους που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.-ΜΒΑ.
7. Τίτλος διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας με τη βαθμολογία της εφόσον υπάρχει.
8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
9. Μια (1) Φωτογραφία.
10. Δύο Συστατικές Επιστολές (Προτείνεται πρότυπο έντυπο των συστατικών επιστολών στον ιστότοπο του Τμήματος, http://www.bma.upatras.gr).
11. Επίσημο Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Kατ’ ελάχιστο απαιτείται επίπεδο Β2, με βάση την επίσημη κατηγοριοποίηση του ΑΣΕΠ).
12. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.
Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικά σε ένα αντίτυπο.

Διαδικασία Αξιολόγησης των Υποψηφίων
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τη μοριοδότηση α) της γραπτής εξέτασης, β) του βαθμού πτυχίου, γ) τη μέση βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, δ) το βαθμό της διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας αν υπάρχει και ε) της επαγγελματικής εμπειρίας.
Η εξέταση θα γίνει σε δύο μαθήματα (1. Ποσοτικές Μέθοδοι, 2. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη). Οι εξετάσεις προγραμματίζονται να γίνουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2023. Η ακριβής ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση. Η ύλη των προς εξέταση μαθημάτων βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ύλη εξετάσεων.
Επιλέγονται μέχρι τριάντα (30) υποψήφιοι, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο πλαίσιο του αναμορφωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.)”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Τμήματος (www.bma.upatras.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΒΑ) στα τηλέφωνα: 2610- 969968, 969988, 969975.