Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο ¨Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης [Master of Science (MSc) in “Accounting in the Modern Management Environment”] για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ
’’ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -MASTER IN ACCOUNTING IN THE MODERN MANAGEMENT ENVIRONMENT’’ 2024-2025
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης», (ΦΕΚ 1341/26.02.2024/τ.β΄). Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» [Master of Science (MSc) in “Accounting in the Modern Management Environment”].

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 8 (οκτώ) μαθήματα συνολικά κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και η επιτυχής εκπόνηση διπλωματικής εργασία κατά το Β΄ εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κανόνα τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων όλων των αντικειμένων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των πιο πάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τις αρχές της ακαδημαϊκής χρονιάς και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#, μέχρι την 01η Ιουλίου 2024.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (Α. Υποχρεωτικά, Β. Προαιρετικά) που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι, είναι:

Α. Υποχρεωτικά

1. Ηλεκτρονική αίτηση στο portal: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψεως).
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), ενδεικτικά:
– Τίτλος σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών,
– Πιστοποιητικό First Certificate in English,
– Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης),
– Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω,
– Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).
Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Β. Προαιρετικά

1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις.
2. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης.
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
4. Άλλα πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός της αγγλικής, πιστοποιητικά ειδικών σεμιναρίων (π.χ. γνώσεις Η/Υ κ.α.), διδακτικό έργο, υποτροφίες και βραβεία
5. Συστάσεις από άτομα με ακαδημαϊκή ή υψηλόβαθμη επαγγελματική θέση (ονοματεπώνυμο, είδος θέσης, στοιχεία επικοινωνίας).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής: (α) στη πρώτη φάση που είναι προκριματική, εξετάζεται αν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (β) στη δεύτερη φάση γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων που προκρίθηκαν, σε 2 επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο, η αξιολόγηση που έχει ως συντελεστή βαρύτητας 70%, προκύπτει κυρίως από τα ακόλουθα κριτήρια: βαθμός πτυχίου, ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, επαγγελματική εμπειρία, συναφείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις, και ακαδημαϊκό έργο. Στο δεύτερο επίπεδο, η αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας 30% περιλαμβάνει την συνέντευξη των υποψηφίων, η οποία πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Ακολούθως, με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ, ο κατάλογος των υποψηφίων με αξιολογική σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών, εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.500€ ανά εξάμηνο. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή μερικής ή ολικής απαλλαγής διδάκτρων (ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΦΕΚ 4899/Τ.Β./16.9.2022 και του νόμου 4957/27.7.2022/ τ.Α΄ όπως ισχύει).
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mscaccount.bma.upatras.gr/