Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με τίτλο ¨Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων (Tourism Business & Destination Management)¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Tourism Business & Destination Management)

του Τμήματος
Διοίκησης Τουρισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 3092 τ. Β’, 14/07/2021 και ΦΕΚ 3245 τ. Β’, 24/06/2022).
Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι το κτίριο του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στο Κουκούλι.
Απονεμόμενος τίτλος. Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [Master of Science (MSc) in Tourism Business & Destination Management] και έχει δύο ειδικεύσεις:
α) Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών, και
β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Εισακτέοι. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΠΜΣ.
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών – φοιτητριών στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ είναι οι εξής:
α. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
β. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης/Ολοκλήρωσης των Σπουδών τους το αργότερο μία ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που διαθέτουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και πιστοποιητικό γνώσης βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ.
Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών – φοιτητριών πραγματοποιείται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται στην παράγραφο 4.5 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ και έχει ως εξής:
α. Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο × 5 μόρια.
β. Αναγνωρισμένο πτυχίο αγγλικής γλώσσας: 10-20 μόρια.
γ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα: 0-10 μόρια.
δ. Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου / της υποψήφιας (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη διοίκηση τουρισμού ή/και διοίκηση επιχειρήσεων: ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων από 0-5 μόρια.
ε. Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου / της υποψήφιας συναφής με τη διοίκηση τουρισμού ή/και διοίκηση επιχειρήσεων: 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.
στ. Πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ: 5-10 μόρια.
ζ. Συνέντευξη του υποψήφιου / της υποψήφιας ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων: ποιοτική αξιολόγηση από 0 έως 30 μόρια. Στη συνέντευξη του υποψήφιου / της υποψήφιας συνυπολογίζονται: (i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του, (ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του, (iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.
Υποβολή Υποψηφιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
από τις 20/06/2023 έως τις 15/09/2023. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν το αργότερο έως τις 15/10/2023.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι / υποψήφιες ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:
1.Αίτηση μέσω του συνδέσμου https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.
2.Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
3.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
6.Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
7.Πιστοποιητικό χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
8.Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
9.Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε κλειστό φάκελο).
10.Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11.Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της ανωτέρω σχετικής Αίτησης και του Βιογραφικού Σημειώματος. Σε αντίθετη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.
12.Κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του υποψηφίου / της υποψηφίας, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.
Τέλη Φοίτησης. Το ΠΜΣ προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στα 2.100 €. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις: η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής στα επόμενα εξάμηνα.
Υποτροφίες. Το ΠΜΣ παρέχει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών / φοιτητριών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 108990 (ΦΕΚ 4899 / 16-09-2022).
Επικοινωνία & Πληροφορίες:
Α. Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,
GR 26334 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610-962885, email: tourismsecr@upatras.gr

Β. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://master.tourism.upatras.gr