Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) με τίτλο “Επιστήμες της Εκπαίδευσης” διετίας 2023-2025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2023-2025)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» της διετίας 2023-2025, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1536/τ.Β΄/4-5-2018, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με το ΦΕΚ 293/τ.Β΄/7-2-2019 και το ΦΕΚ 3018/τ.Β’/26-7-2019, καθώς και τον κανονισμό (ΦΕΚ 2693/τ.Β΄ 2-7-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3216/22-7-2021.

 

 1. Σκοπός

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο των «Επιστημών της Εκπαίδευσης». Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό του αντικείμενο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΑΠΗ (http://www.ecedu.upatras.gr).

 

 1. Ειδικεύσεις

Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» με την ειδίκευση στην οποία οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες εισάγονται εξαρχής. Οι ειδικεύσεις είναι οι εξής:

 1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»
 2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»
 3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Το Πρόγραμμα είναι διετές και η ολοκλήρωσή του από τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προϋποθέτει παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε εννέα (9) συνολικά μαθήματα, εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, και συμμετοχή σε σεμινάρια που είναι δυνατόν να οργανώνονται στο πλαίσιό του. Για τη λήψη του ΔΜΣ, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις σαράντα τρεις (43) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ έχουν (α) πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (β) πτυχιούχοι Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, και (γ) τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος.

 

 1. Φάκελος υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

 1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την ειδίκευση του ΠΜΣ στην οποία επιθυμούν να εισαχθούν και θα συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία τους
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 5. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 6. Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας βάσει του Προγράμματος Σπουδών
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στην εκπαίδευση (εάν υπάρχει)
 9. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικής/γαλλικής) μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2 (Τεύχος ΑΣΕΠ 7/15.02.2017)
 10. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 

 1. Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πάρουν μέρος (1) σε γραπτή εξέταση στην ειδίκευση την οποία έχουν δηλώσει εξαρχής στην αίτησή τους (η εξεταστέα ύλη κάθε ειδίκευσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος), (2) σε γραπτή εξέταση γλωσσομάθειας (κατά προτίμηση αγγλικών/γαλλικών, ή διαφορετικά γερμανικών/ιταλικών), εφόσον δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση, και (3) σε προφορική συνέντευξη μετά από πρόσκληση, εφόσον το επιτρέψει η επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης και η πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Για την τελική επιλογή, εκτός από την επίδοση στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης (ή και της γλωσσομάθειας), θα συνυπολογιστούν με μοριοδότηση μία σειρά από κριτήρια που αφορούν (α) τον φάκελο υποψηφιότητας (συνάφεια και βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία σε μαθήματα συναφή με την ειδίκευση, συνάφεια/βαθμός πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας με την ειδίκευση, ερευνητική εμπειρία με τυχόν συναφείς ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις ή/και εκπαιδευτική εμπειρία), και (β) την προφορική συνέντευξη (συνεκτίμηση της επιστημονικής συγκρότησης και της προσωπικότητας των υποψήφιων).

 

 1. Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά[1] των υποψήφιων υποβάλλονται στο διάστημα από 10-5-2023 έως 16-6-2023  και η υποβολή τους γίνεται υποχρεωτικά και με τους τρεις τρόπους που ακολουθούν:

 1. αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα»,
 2. υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Πατρών https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# , και
 3. υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο  http://bit.ly/TEEAPH_PMS_2023-2025.

 

 1. Σημαντικές ημερομηνίες

Οι γραπτές εξετάσεις, καθώς και οι εξετάσεις γλωσσομάθειας για όσους/όσες είναι απαραίτητες, θα πραγματοποιηθούν στις 9-9-2023. Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των εξετάσεων κάθε ειδίκευσης θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι συνεντεύξεις όσων υποψήφιων κληθούν σε συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 11-9-2023 έως 15-9-2023. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες στο διάστημα υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να καλείτε τη Γραμματεία (κ. Σούζα, τηλ. 2610-969828, 2610-969310) καθημερινά 10.00-13.00.

 

[1] Τα αρχεία θα πρέπει να έχουν αρίθμηση και όνομα σύμφωνα με τη λίστα των δικαιολογητικών (π.χ. «01_Αίτηση»,  «02_Βιογραφικό», «03_Πτυχίο», …, «10. Ταυτότητα»).